Hêvî Vindî Nêbena

Şeyda Asmîn

– Tîya kes çîno qumandanê mi.

– Lawo rind nîyade. Eke badê çîye vecîyo ez îmanê to bileqînî.

– Mi rind nîyada qumandanê mi, kes çin o.

 

Berîvane nika ey rind vînena. Binê komça birrê hurdî de nêtawrena ke cîf bigîra. Hende nêzdîye ci yo ke eke cîf bigîra veng şino ey. Yewo derg û sûr o. Cêser nêkena xo ra sûro ya verê tîje de hende bîyo sûr. Tawo ke ey de nîyadana heş yeno vîrê ci. Reyêk, tawo ke hona nêbîbî gerila dala waranê inan de heşek dî bî. Cayê xo de cemedî mendî bî. Heşî aye de nîyada bî, badê cû pê xo çarnay bî aye, raya xo de şî bî. Heta ke embazê aye restî bî ci a winî mendî bî. Embazê aye amay bî a ardî bî û berdî bî. A roje na roje bîye, dala ra zaf tersena. Çiqas destê xo ra amêne tena nêmendêne. Labelê nika koyode xeylê girs de tena mendî bî. Ser de dormeyê ci amay bî girewtene. Mîyanê cenderma de mendî bî. A raste nika winî hewle bîye, labelê reyna kî zaf tersêne. Çunke nika tena bîye. Tena mendî bî. Embazanê xo ra visîya bî. Mîyanê operasyonî de mendî bî.

Fermandayîşê ê bînî ra fam kerdî bî ke o esker o. Esker nêtawreno zêde bikuyo mîyanê birrî, kifşo ke o kî zaf terseno. Tewr pekê xo lerzenê. Nika verê xo de tena postalanê ey yê girdan vînena. Nêtawrena ke serê xo berz kera, cor de nîyada. Êdî çarêyê ci çin o, ganî bomba ke pîm ci ra onto, biteqno, nêbeno a weş bikewa dest. Se beno wa bibo, bibiryara ganî weş mekewa destê înan. Hem qanunê înan de, kitabê înan de, weş kewtena dest çin o, hem kî a zanena tawo ke a weş bikewa destê înan ê çi bîyarê serê aye. Xeylê cayan de embazanê aye ser hişê xo şîyayî kewtîbî destê înan bi çi torê îşkence amaybî kîştene. Ya kî ge-gane ê ke poşman bîbî teslîm bîbî badê cû se amaybî kiştene, aye rind zanitêne. Seba nayê kî, a bi biryar bîye weşî mekewa destê dişmenî.

A vîste de pêroyê cuyayena xo amê verê çimanê ci. Na reya diyine de bi lez gurîyayîşê mezgê ci, ci rê rind nêamebî. Reya yewine de, tawo ke amabî tepiştene, mezgê ci hende bi lez gurîyabî aye pê şaş mendîbî. Uca mezgê xo restîbî hawara ci, uca ra erzan raxelisyabî. Labelê nika vîyarte ameyêne vîra aye, nayê kî zerrîya aye dejnayêne. Pîzeyê xo de de wina vatêne:

_Hona rew o. Hona zaf rew o. Hona çîyê ke mi waştêne ez bikera mi nêkerdê.

Maya xo amê vîrî. Xeyalê xo yo tewr gird reyna maya xo vînîtene bîye û şa kerdena aye bî. Çi taw maya xo ameyênê vîrî serê zerrîya ci kî dejayêne. Dejo de barî kewtêne zerrîya ci, tersênê ke no dej aye bikişo. Zerrîya xo bîyêne teng, bê cîf mendêne. Nika zerrîya xo reyna bîbî teng û mezgê xo sey estora sûre çar gamî remayêne. Ya, mezgê xo bîbî estora sûre çargamkî mergan ra remayêne. Merganê cêrî ra remayêne. Vayode honik çare ra vîyart. Zerrîya xo tayê bîye hîra. Nika winî rehet cîf guretêne. Tam a vîste de dî ke postalî ci ra dûrî kewtî. Ya, şaş nêdîyêne, esker ci ra dûrî kewtî bî.

Vereşan bî. Nawo heta verê şanî înan aye nêdîbî. Aye şewe de bişîkîyêne xo bixelesno ra. Çunke şewe de ê gerîla bîye. Leşkeran nêtawrêne şewe de bigeyrê. Înan şewe de tersan ra heta şewdir adir kerdêne we. Nobete girewtêne. Labelê pêroyê tevgerê gerîla şewe de bî. Bîyêne ke şewe a kî bişîkîya bikewa tevgere, xo biresna cayode pawitî. Tewr beno ke bireso embazanê xo. Embazê ci amay vîrî, zerrîya ci bîye germ. Nika hîna rindêr famkerdêne ke embazanê xo ra çiqas zaf hes kena. Çimê ci bîy pir. Vilê ci bî hît. Seke heta na saete xo guretîbî, nika verê awbendî bîbî ya ci ra sey laserî hîsîrî şîyêne. Tenatî zaf zor dayênê ci. Tena yew embaza/ê xo lewe de bîyênê, sewbîn çîyê nêwaştêne. Yew embaza/ê xo lewe de bîyêne, bira bi hezaran dormeyê înan bigirewtêne xem nêbî. Labelê nika tena bîye, neçar bîye tenê bi xo beşer bika. Cad kerd ke hewlê xo arê bido.

Bibaldarî pîmê bomba xo kerd ca. A kerde rextê xo yo ke tede tenê kelifê talî mendo. Ser ra qe cebilxane nêmendî bî. Verê ke embazane xo ra ciya biba, kewtîbî pêrodayîşêde xedar. Pêroyê mermîyê xo qedîyay bîy. Tewr ser kalaşnîkofê ci kî mermî nêmendîbî. Nika tena dest de bombayêk mendîbî, a kî seba rewşa sey nika verda bî. Seke mayê kî ser pita xo bilerzo winî ser bomba xo lerzena. Verê ke aye bikero kelife lew na pa û vat:

_Ti yew omida min a. Ez nêwazena to biteqnî, mi çi rey nêwaşt to û ê ke sey to yê biteqnî labelê ez neçara. Weçînayîşo ke dewlete dana ma yan teslîmîyet a yan kî cengo. Xora ma teslîm nêbenê neçar ceng kenê. Seba naye kî şima ya benîme heval û hogir. Nêke ma manayê şima zaf rind zanenê. Şima se kişenê. Şima se kenê lete bi lete. Şenik merdimê ma bi şima merdî? Bîy lete bi lete? Bi şima şarê ma tertele ra vîyara. Se bikeme şima hem dişmenê ma yê hem dostê ma. Şima hem dişmenê ma rê xebetîne hem ma rê. Ma tarîx de kî nîyanên nîyo; şarî vera serdestan cad kenê ke şima bicêrê dest ke bîşîkîye hemvere kolonyalista xo ver ro bidêre. Welatê xo bipawê. Bi no tewir şaran pêroye tarîx de estbîyena xo pawit a. Bi no tewir mîyan ra nêwirzîyê. Zaf cengê tuj dayê, zaf bedel dayê, pey bedele xeylê giran estbîyena xo pawit a. Tewr muhîm şîkîyê wayîrê azadîya xo vejîyê. Nê serdestan her tim cad kerdo ke tayinan xo rê bikerê xulam, bikerê kutikê verê keyberê xo. Labelê nêşikîyê bikerê, pêroyê serkewenê xo demî mende, her tim peynîye de serewedardanêk duştê xo de dîya û bin kewtê.

Nê vîstêke peynîye de, emrê aye de zaf çî mezgê ci ra vîyartibî, mezgê ci sey lezê roştî gurîyêne.

Tenatî, ax tenatîya kambaxe! Nika wina tenya mebîyêne, embazêda, embazêde xo bîbîyêne lewe de nîya neçar nêmendêne, tewr bîyêne ke na serpe ameya xo ra hes kî bikerdêne. Xora royêde xo yo meceraperest est bî.

Dinya her ke şîyene bîyêne tarî. Ganî xo rê rayîrêk kifş bikerdêne. Planêk biviraştêne. Şîkîyêne şira kotî? Kotî de cendermê çîn bîy, kotî girewtibî, kotî nêamaybî girewtene na derheq de çîyê nizanitêne. Tena yew avantajê xo estbî; erdê tîya rind şînansnêne. Bîbî panc serrî ke na eyalete de bîye. Cayo nêşîbî, cayo tede nêmendîbî çin bî. Hama her ca sey kapa destanê xo şînansnêne. Labelê reyna kî nika her çî cîya bî. Nika tena bîye û dormê xo amay bî girewtene. Xo winî neçar hîs kerd. Heta nika qe reyek xo hende neçar hîs nêkerdîbî. A rew musaybî ke gerîla de neçarî nêbena, gerîla neçara ke çare bivîno. Çi pers beno bibo, çi zor û zehmetî benê bibê, ezeb û xişim bo kî gerîla ci rê çare bivîno. A rastîyêde wina bî. Çiqas bêderfetîye bibîyêne, reyna kî gerîla neçar nêmendêne. Ya kî ma şîkîme wina vajîme; qeyd û qanunê gerîla de fek xo ra verdan, teslîmê şert û şurtan bîyene çin bîy. Xora eke winî mebîyêne gerîla di rojan nêşkîyêne xo ver ro bido.

Şiverêyêde derg û dila verê to dera. Pişta to de barode giran. Û her şona beno giran. Di qat hîrê qat tewr çar qat… Kaxitêde notî to rê giran êna, ti aye erzena. Çengî îsyan kenê, binê giranîya bar de, qîrenê kenê hawar. Vanê êdî beso, ma de hal nêmendo…

Ma zanî? Zanîya ra se vajîme? Ci ra çi bêro vatene. Ê kî sere wedardane. Hem kî serewedardayene de senêne? Çîkî û vîkîya înan a. Vanê; êdî beso zalimê/o, bêbextê/o, êdî beso, to ma de qudim nêverda, to ma kiştîme. Her engişte xo rê dejena, xorê zîbena, kes derdê kesî goştarî nêkeno. Her parçê laşe xo rê vano: Hele ti bê halê linga de nîyade. Derdê înan tewr giran o, ê serewederdana tewr gird de yê. Vanê; oy pepo, oy keko no çiko, na/o mi weşa-weş kişena. Mi weşa-weş kena binê herra serdine. Kena werdê kerm û kêja. Oy pepug ma rê biwano, awa sîyaye ancîye ma, na/o nêvindena/o. Ma çi wele bi xo ra keme, kata şêrîme?

– Tena wazena taye biarasîya! Tayê bîhna xo bigîra!

– Nêbeno heval! Nêbêno! Ma neçarîme verê ke roje bibo roştî xo bierzîme cayode pawitî.

– To rê lava ken tayê vindîme. Tena di deqa!

– Nêbeno heval nêbeno, ma nêşkîme vindîme, ma ti wazena xo û hevala bidera kiştene. Ma mîyanê dişmenîderîme. Ganî ma xo biresnîme cayode nimitkî.

– Ez zaf rincan bîya. Lingê mi êdî nêşonê. Ken nêken goş nêdanê mi. Kolê mi îsyanderê, nêşkînê bar wedarnê.

Na diyaloxe kam çi zano çend reyan virazîya.

Bêveng xo zerê birrî ra şiketna. Newe têşanîya xo amê vîrî. Têşanîye ra lewê xo bîbî ziwa, ziwanê xo zeleqîyêne asmênê fekî ra. Gula xo de tama barudî hîskerde. Gula xo sey jahrî tal bîye. Fikirîya ke şîkîyêne şoro kamcî hênî ser. Hênî ke virindiyê amay vîrî îhtîmalode gird eskeran girewtibî. Çi taw bivejîyêne operasyon o hênî girewtêne. Çend reyan ê hênîyan de kemîn eştî bî.

Fikirîyêne. Kotî? Kotî? Kotî est bî ke bala înan meanco? Înan nêgirewtîbî? Nişka ame vîr, cayêkî estbî. Cayêkî estbî labelê bîyêne ke awa xo ziwa bîbîyêne. A û di hevalê xo par tesadûf dî bî. O taw wisar bî. Nêşîyêne hênîyê wisarî labelê ancîya kî kifş nêbîyêne. Tayê fikirîya, cayode bîn nêame vîrî, neçar bişîyêne uca. Heto bîn ra fikirîya şîyena xo uca bîyêne ke uca bipawitî bibîyêne. Çunke cayode bale nêantêne. Ganî xeylê bêveng pîya bigerîyêne. Bîyêne ke nêzdî de cenderme bîyêne û vengê aye biheşnêne. Bade cû ame vîrî ke cenderme şewe tersa ra serê tap û tuman de vindenê. Û heta şewdir adir kenê we. No fikr aye tayê kerde rehet. Çend tumanê berzan de adir asayêne. Adirî hewl da ci. Verê bîyêne tarî de tena tersa cin û milaketa zerrîya xo bivisîyêne. Fikirîya: Komelî çira winî kerdêne. Hona domanîye de zerrîya kesa/ê xo bi nê çîya visnêne. Bîyêne ke seba ke komel ser kesa/ê xo hakîm bo wina kerdêne. Mezgê xo tayê çîyanê komelî nêgirewtêne.

Bi gamanê baldar hêdî hêdî xo ver bi cêrî kerd. Cayo bişîyêne xeylê dûrî bî. A raste seba gerîlayêkî zaf dûrî nêbî labelê a nika vêşan û têşan bîye. Rincan bîye. Rincanîya pêrodayîşî hîna ser xo nêeştî bî. Naye kî rayîr di-hîrê qatî kerdênê derg.

Tawo ke taye amê cêr lez da xo. Tîya ganî nêbî qasê cora baldar bo. Veng bivejîyêne kî ê qasê ke vengê aye biheşnê nêzdîyê aye nêbî. Tabî na tenê seba şewe vîyarêne. Roje înan xo verdêne gelîya kî. Ganî verê ke bibo roşnî biresêne a gelîye. Tayê bîn lez da xo.

Panc-şeş seatî est bî rayîr de bîye. Mirdîya xo rincan bibî. Zanîyanê ci êdî nêgirewtêne. Her şîyêne têşanî û vêşanîye kerdêne ci. Zîyaderî kî têşanîye. Hende rayîr amay bî çilkê ke awe nêdî bî. To vatenê qey pêro awî seba aye ra çîkîyayê.

Xo şaş nêkerdî bî, şenik mendî bî ke bireso hênî û cayêk xo tede binimitno. Tayê vinete, bîhna xo girewt, reyna kewte rayîr. Pê hesîye ke tayê arasîya ra. Nika hîna rehet şîkîyêne rayîr ra şora. Badê di saetan rest serê hênî. Tabî bi çarlama. Nika ser lingan ney, ser lingan û destan xo şiketnêne. Çîyo ke ci ra tersay bî nêamay bî serê aye, hênî yê wisarî nêbî. Kişta hênî de bîye derg, serê xo kerd awe, şimite, şimite, şimite. Kapa destanê xo kerde pir eşte rîyê xo. Honikîya awe pêroyê laşa xo de hîs kerde. A vîste de her çî xo vîra kerd, a vîste de tena a û awe est bî. Mezgê xo ra nê vîyaray: Demek coka însana ci ra vat bî “ab-i heyat” yanî awe cuyayen a. Rast amay bî vatene. Awe cuyayene bîye. Awe nêbîyêne cuyayîş nêbîyêne. Nika pêşaşê xo mendî bî. Se bîbî ke heta nika bi naye tam pênehesîyay bî. A raste awanê welatê xo ra zaf hes kerdêne, awanê welatê koyanê berzî ra. Kotî hênîyêk, vayêk, çemêk, golêk, ya kî awa ke çala kemera de bîyêne kom bidîyêne ci ra şimitêne û her şimitişî de wina vatêne:

_Awa welatê mi! Tena seba to bo kî erjayo. Erjayo ke ma seba to bimirîme.

Ma winî nêbî xeylê çî estê ke merdim vano qey zaneno, labelê tawo ke cuyen o pê hesîno ke a rastê merdimî o çî nêzanit o ya kî seranser zanito, qasî ameyo waştene erjayê ê nêzanito. Demek kî rastîye cuyayene xo de bîye. Însan teberê cuyayene çîyode bîn de nêşkîyêne rastîye bivîno. Ma xora Mordemê Rindekî nêvatêne; “heqîqat eşq a, eşq kî cuyayena azad a.”

Tawo ke tanîya tîja germine da rî ra bi xo hesîye. Ereq da bî. Lewê xo litî, ziwanê ci bî şûr. Kotî bîye? Çi amay bî sere? Çira tena bîye? Hevalê xo kotî bî? Hevalê xo yê roja tenge, hevalê ke tenatîya aye pare kerdêne… Ci rê bîyêne ma û pî, wa û bira, ci rê bîyêne hêvî. Ê ke pîya piştî dênê yewbînî meterîs girewtêne. Meterîs de hêz dênê yewbînî. Pîya pêro ters û xofî fetelnêne. Yewbînî ra hewl girewtêne galimê meterîsanê dişmenî kerdêne, meterîsî kerdêne ra. Qerekolî kerdênê ra…

Heta ke vîra xo reste ci demekî winî mabênê persan de mezgê xo ame û şî. Saeta xapa xo de nîyada. Peroj bî. Xo ra tîje ra kî kifş bî ke peroj o. Çîyêko amê ser yew amay vîrî. Nişka pê hesîye ke cayode rût û repal der a. Seke heta na saete wina mendîbî, cendermê pê aye nêhesîyay bî? A nêdî bî? Tawo ke restîbî awe, awe şimitî bî, hama kîşta hênî de hewn ra şî bî. Rincanîye ra heta peroj bi xo nêhesîya bî. Talê xo bîbî ke înan a nêdî bî. Cayê xo ra wuşte ra. Derdorê xo de nîyada. Tayê dûrî de birode sixlet est bî. Ganî xo biresnêne ê. Uca awe çînebîye, labelê darê mewa est bî. A kî zaf vêşan bîbî. Tayê dotê hênî de valêrî estbî. Heta birrî şîyêne. Mîyanê înan ra şîkîyêne kesî bi xo meheşno heta birrî şora. Xo kerd war heta binê valêra verêne şîye. Nawo beşer kerdî bî. Eke înan a bivînîtêne ca de panênê. Goro ke pananê, a nêdî bî. Na fikre zerrîya aye tayê kerde rehet. Labelê ancîya kî baldarîye ra fek nêverda. Heta birrê sixletî şîye. Uca tayê bîn bîye rehet.

Engurê tîya ê her cayî ra cîya bî. Seke engur nê, hemgênî bî. Mirdîya xo werdî. Badê cû ame vîr ke eke korîcî kî beşdarê nê operasyonî bîye, a raste bê şik bî, eke ê beşdar nêbîyêne çare çin bî cenderme tenê bi xo çi rey heta tîyaya nêamêne. Înan tîyaya sey kapa destê xo şînansnênê. Bîyêne ke seba nê enguran bêrê. Hama bi lez çend gûşî kerdî ca herendeyê xo, çiqas şîkîye kerdî pak, uca ra dûrî kewte. Şîye hetê birrî, o ke tede mewî çînê. Tenê mazêrî est bî. Û xeylê sixlet bî. Eke baldar ba yew bêro verê pirnika aye bira nêşkîyêne aye bivîno. Mîyanê birrî de xo rê cayode bişîkîya xo derg kera viraşt. Êlega xo vete, kîşta xo de na ro, yew bombaya xo ya ke mendî bî kontrol kerde. Pîm se kerdî bî ci henên bî. Nika vengê teqenîya vinet bî. Her ca bêveng bî. Bêvengîyade kerre. Cayê xo yo ke bi velgê dara hadre kerd bî de nîşte ro, hermê xo ser zanîyanê xo de ardî pêser û serê xo kî da hermanê xo ser.

Nika nîya tena nêbîyêne, di-hîrê hevalê xo bîbîyêne, înan galimê nê kefê kutika bikerdêne, nê welat ra bivetêne. Heta Enqara bifetelnênê. A mîyan de bîye. Hurdmînan hevalê xo kîşte de bî. Destê înan de bombe û kalaşnîkof est bî. Zerrîya cenderma, cendermê helika domanîya aye, visîya bî, hama ver verê înan de remênê.

Biremê lawo biremê, kam ke canê xo ra heskeno biremo. Mebo ma canê şima pirnika şima ra bîyarîme!

Yew cewab dano; biremê lawo biremê, kam ke canê xo ra hes keno biremo.

Ê nêwazenê înan bikîşê, tenê wazene welatê înan ra vecîyê, postalanê xo yê pîsan ser welatê înan wedarê. Vilanê welatê înan pan mekerê. Ma qey înan zaf çî waştêne?

 

Hîrdmînan tersonekî kerdê xo ver, do pey înan, înan fetelnenê. Ca ra ca tayê tembelkî ginenê hard ra, bi lez reyna wurzenê ra remenê. Ê bi nê halê înan hûyenê. Cendermê ver de ê pey de înan remnêne uca ra vecenê. Hevalî pêro bîyê kom, yew hevala berpirsîyar qisey kena:

_Gelê hevalan seke şima pêro kî zanenê ke vizerî tîya de hîrê hevalanê kehremanan tarîx nusna. Înan dişmeno har tenê bi xo tîya ra vet. Na qehremanîya înan ganî ma teslîmê înan bikerîme.

Pêro embazî çepka danê, vengê çepka beno berz reseno asmêna.

Bi vengê çepka amê xo. Xo bi xo peşmirîye. Hona peşmirîyanê xo rî ra meşî bî, sirotê xo bî hîtî. Nika berbêne. Ne destê aye de bî, hîsîrî sey çemî çiman ra amêne. No çi hal bî, heta çi taw niya biancêne? Embazan çi taw a bîdîyêne? Nê kefê kutika çi taw bişîyêne? Eke ê bişîyêne a şîkîyêne şora embazanê xo bivîna, xo biresna embazan. Labelê ti bê bivîne ke nika tîya nîya neçar pawana. Ka çi zanitênê, ondero operasyon çend roja bianco.

Ewro roja desine bîye. Bi tesîl embaz nika aye ra hêvîya xo kerdî bî ca. Operasyon hona domêne zaf kerdî bî derg. Na amênê na manayêke dişmen na rey xeylê bi israr bî, waştêne pênîye bigîro. Nêwaştêne dest tal biçerexîyo. Heto bîn ra kî amênê mana, heta nika bi hevala ra nêkewtîbî temas. Pêrodayîşêde a kî têde bîye de qe vîndîyê înan nêbîbî. Aye bi xo humartibî panc eskerî ginay bî wara, labelê tam humarê vîndîyanê înan nêzanitêne. Pey pêrodayîşî tawo ke embazan xo ra ca bibî cayo ke xo tede nimitîbî de aye rind vînîtîbî, helîkopter xeylê rey amay bî meyîte xo kerdî bî ra.

Çi pêrodayiş bî!

Şewdir hona hewn de bî dişmenî virindîye her ca bi jeta û kobraya bombardiman kerdî bî, pey cû bi skorskîya hama-hama serê her tumî de cendermê nay bî ro. Tumê serê nuqta înan kî girewtîbî. Girewten û xo verdena nuqta yew bîbî. Înan hama tenê fersende meterîs girewtene dî bî. Nuqtaya ke tede bî hadrîya xo rind bîye, nuqtayêda mîyanê mazêre de bîye. Mazêrî hem xeylê gird bî hem sixlet bî. Qalindîya mazêra ra kifş bî xeylê kan ê. Her cayê nuqta de tewir bi tewir meterîs viraştî bî. Tewirê İ, tewirê L, tewirê U. Nê meterîsî ser girewtîbî. Teng kenitêne, virindiye darê qalindî eştêne ser, pey cû laynon, ser laynonî, herre ser here kemerê kalind û girdî, pey kemera reyna herre eştêne ser. Û gorê rengê arazî kamufle kerdêne. Nê meterîsî hem seba galimê hewayî hem seba pêrodayîşî zaf rind bî. Dişmenî tawo ke bivecîyêne operasyona virindiye mirdiya xo galimê hewayî kerdênê badê xo verdêne nuqtaye. Nuqtayêde gerîla kewtêne nê meterîsan û cenderme pawitêne. Tawo ke ê û cenderme kewtêne têmîyan, êdî înan nêşkîyêne galimê hewayî bikerê. Bi no tewir bi cenderma ra kewtêne pêrodayîş. Tabî çiqas destê înan ra bîameyêne cad kerdêne ke mekuyê pêrodayîşî. Pêrodayîş tarzê şerê gerîla nê bî. Tewr pêrodayîş seba gerîla zaf xirab bî. Cebilxaneyê gerîla seba pêrodayîşî bese nêkerdêne. Pêrodayîş tarzê artêşan bî. Seba gerîla merdene bîye. Labelê tawo ke operasyon vejîyêne biwaştêne mewaştêne ca ra ca kewtêne pêrodayîşan, seba naye kî ê tecrubanê xo ra musay bî gorê nayê tedbîrê xo girewtêne. Na taktîke xeylê rind bîye. Mebo, dişmenî cayê înan kifş bikerdenê bi galimê hewayî, zaf vîndî bidênê înan. Bi no tewir înan galimê hewaye veng vetêne. Ya, no şerêde zaf nêheq bî, hetêk de tank, top, teyare, her tewirê teknîkî heto bîn de tena can, kalaşnîkofê înan û tabî koyê berzê ke înan pişta xo dêne ci. Nê koyî mebîyêne halê înan se bîyêne?

Eke ma bêrîme Berîvane, roja desîne bîye Berîvane hona tena bîye. Operasyon hona pey de nêşî bî, cadê Berîvane dîyena hevalanê xo pêro bêpênîye vejîyay bî. Aye êdî hêvîya xo kerdîbî vîndî. Roje xo nimitnêne, şewe bitewgerê bi sînor hevalê xo gêrayêne labelê to vatêne qey erd qilaşîyo ra ê kêwtê ci, nêasêne. Berîvane êdî canê xo ra bîbî. Wext êdî ser nêşîyene. Wext bîbî qirime royê Berîvane birnêne. Kewtêne ra wuştêne ra, bi engure vêşanîya xo berdêne. Şewe şîyêne serê awe, na des rojî bî her roje heman çî kerdêne. Û cad kerdêne ke bê hêvî mekuya. Labelê êdî qefelîyay bî.

Ewro roja pancês bî. Berîvane hewn ra wuşte ra. Şewe ancî xeylê fetelîyay bî. Ver destê şewdirî xo êştî bî mîyanê birêkî, hama cade hewn ra şî bî. Bi vengê cenderma wuşte ra. Birrêde tarî de xeylê sixlet asay bî rastîye de zaf qijkek bî. Tawo ke wuşte ra birrî de nîya da, xofêde gird kewt zerrîya ci. Tersa, xo bi xo va nînan bi tesîl ez dîya, bi lezkanî bomba xo vete pîme aye ant, pîm kerd tunika xo bomba xo pêt girewt pawê. Her şîyêne veng nêzdîye ci bîyêne. Înan bi tirkî qisey kerdenê. Aye tirkî rind zanitêne. Bi serran wendegehê tirkan de wendî bî. Tewr peynîye de fakulta mendîzîye sinifa hîrêyîne de ca verda bî. Beşdarê têkoşîna azadîya şarê xo bîbî. Nika metreyek verê aye ra vîyarêne ra. Yewî rîyê xo biçarnêne hetê aye, bîyene ke a bivînitêne. Çend kes bî? Pancês, şêştês, vîst, vîst û yew!

Çimê xo yê girdî kerdî bî vît aye de nîyadêne. A kî ey ra têpîya nêmendî bî. Aye kî çimê xo yê sîyayê girdî vîtê ey kerdî bî. Nîya demêk yewbînî de nîyada. No dem çiqas bî aye qe nêzanit. Sanîye bî, deqa bî? Çiqas antîbî aye nêzana. Tena ne zanitêne ke aye rê zaf derg amay bî. O ame xo aye de peşmerîya, vazda şî resa cendermanê bîn. Xeylê dûrê înan kewtî bî. Tawo ke rêst înan qomutanî ci ra bi tirkî pers kerd:

_Se bî? To çîyê dî, ti nîya bîya sipî ya to terorist dî?

Heyecan ra lerzêne. Bi hilke hilke, cewabê qumandanî da:

_Nê qumandanê mi, mi çîye nêdî.

Qumandanî bi halê ey kewt şike, labelê vengê xo nêvet. Xora halê xo yo pey de çerexîyene çin bî. Nika operasyon qedîya bî, pêro telaşe bi torê de weş nê koya ra weş vejîyene de bî. Rêstîbî tumêde qij, nika uca ra ancîyêne cor. Serê tumî de skorskî înan pawitêne.

Berîvane tayê winî pêşaş mende, badê cû fam kerd ke operasyon pey de ancîyeno. Pîme bomba xo vet bi baldar reyna kerd ci. Na reya çendîne bîye aye pîm vet bî reyna kerdî bî ca?

Hevalê Berîvane roja hewtêsî de amay Berîvane dîye. Înan hêvî nêkerdêne ke aye weş bivînê, ê bi hêvîya vînîtena meyîte aye amay bî. Tawo ke înan a weş dîye pêroyan xo êşt vilê aye, a tena şîkîye vaja:

_Embazan şima ez xeneqna.